Legacies Actu Belgium

23/06/2022 - Een artikel uit het Nieuwsblad benadrukt dat de recente terugloop van nalatenschappen in Vlaanderen (juli-december 2021) grotendeels te wijten zou zijn aan de afschaffing van het fiscaal voordeel voor duolegaten:
- januari-juni 2021: 445 erfenissen ter waarde van 145 miljoen
- juli-december 2021: 221 erfenissen ter waarde van 75 miljoen

Volgens Erik Todts, senior fundraiser (ex-Oxfam Solidariteit) loopt deze verklaring mank.


Op basis van het antwoord op een parlementaire vraag, zouden goede doelenorganisaties in de loop van 2021 voor een totaal van € 224 miljoen aan legaten hebben ontvangen, afkomstig uit het Vlaams Gewest, waarvan twee derde tijdens het eerste half jaar en de rest tijdens het laatste. Voor de verklaring hiervan wordt verwezen naar de afschaffing van het fiscaal voordeel voor duolegaten, dat van kracht werd op 1 juli 2021.

Deze verklaring loopt mank om diverse redenen :

Het is onduidelijk wat precies gemeten wordt op welk ogenblik : de datum van openvallen en registratie door het Vlaams Gewest van een legaat met verlaagde erfrechten (8,5%) ofwel de datum van ontvangst van dergelijk legaat door het goede doel (na afwikkelen van de procedure en inning van de erfrechten) ?
Dat kan nochtans een verschil betekenen voor de analyse. Een legaat kan immers opengevallen zijn voor 1 juli (onder het oude regime), terwijl de afhandeling pas aan het einde van het jaar gebeurde. Een overlijden in de tweede jaarhelft van 2021 (onder het regime nultarief en zonder duolegaat) zou pas in het voorjaar van 2022 in de statistieken kunnen verschijnen.

Er wordt over het algemeen aangenomen dat tussen het opstellen van een wilsbeschikking en het openvallen ervan na overlijden, gemiddeld zeven jaar liggen. De afschaffing van erfrechten voor legaten aan goede doelen zou een stimulerend effect moeten hebben, maar dat zal zich ten vroegste binnen een vijftal jaren laten voelen, niet in de eerste maanden na invoering van de maatregel.

Het precieze belang van duolegaten voor de goede doelen is niet bekend, maar wordt doorgaans overschat. Minister Diependaele heeft toegegeven dat de Vlaamse overheid niet weet wat het aandeel was van duolegaten in relatie tot goede doelen. Daartoe zou een onderzoek vereist zijn van alle nalatenschappen afzonderlijk. Hetzelfde geldt voor de andere Gewesten.

We blijven ervan uitgaan dat het gemiddelde aandeel van duolegaten over àlle begunstigden (alle vzw’s, stichtingen van openbaar nut, enz…) en over de drie gewesten, ongeveer 15% bedraagt van het totaal bedrag aan verminderd tarief, maar zo’n 25% van het totaal aantal dossiers. Deze gemiddelden verbergen evenwel een concentratie van duolegaten op een beperkt aantal goede doelen, zodat sommige er voor 50% of zelfs 80% afhankelijk van zijn of waren.

Diverse goede doelen hebben in 2021 contact opgenomen met de mensen die hen in een duolegaat hadden opgenomen. In vele gevallen blijken de toekomstige erflaters er zich toe verbonden te hebben om hun wilsbeschikking te herzien en het duolegaat te schrappen, maar met behoud van het bedrag voor het goede doel. Ook het effect hiervan zal zich passen tijdens komende jaren laten voelen.

Erik Todts

Bron
- Het Nieuwsblad (15/05/2022) - Goede doelen zijn véél minder 'erfgenaam'
- Vakblad Fondsenwerving (juni 2022) - 'Belgische wetswijziging veroorzaakt tereuloop aantal nalatenschappen in Vlaanderen'.

Meer info's over legaten op deze website
-> Centre de Ressources LEGS: sommaire des articles (link)

 

We thank our partners

 

Adfinitas
iraiser
koalect
martine constant

 

connecter
Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2