Een nieuwe Code Nalaten werd in december 2018 opgesteld onder auspiciën van Nederland Filantropieland, en vervangt de 'Richtlijn Werving Nalatenschappen".
Deze Code dient als een leidraad voor organisaties die fondsen via nalatenschappen verwerven dan wel verkrijgen. 
In de CBF Erkenningsregeling wordt van goede doelen-organisaties verwacht dat zij een aantal codes en richtlijnen onderschrijven, waaronder die op het gebied van fondsenwerving.

Hieronder enkele voorbeelden van regels die door deze Code worden vastgelegd met betrekking tot werving, communicatie en vergoeding.

Werving
- een goed evenwicht tussen onaantastbare recht van de (potentiële) erflater en de wens van de fondsenwervende instellingen om inkomsten uit nalatenschappen te verwerven
- respectvol omgaan
- met alle persoonlijke informatie vertrouwelijk omgaan
- bijzondere aandacht besteden aan de communicatie met kwetsbare personen

Communicatie
- De potentiële erflaters aanraden om indien nodig zelf onafhankelijk deskundig advies in te winnen
- Bij communicatie over iedere groepsactiviteit (bijeenkomsten, lezingen etc.) is de fondsenwervende instelling duidelijk over het onderwerp van de bijeenkomst, en zal in voorkomende gevallen er expliciet op wijzen dat (ook) nalatenschappen aan de orde komen.

Persoonlijke (telefonische) gesprekken:
- Een persoonlijk gesprek zal alleen plaatsvinden als de (potentiële) erflater weet wat de intentie is van het gesprek.
- De vertegenwoordiger van de vereniging zal afwezig zijn bij gesprekken tussen erflater en de notaris.

Executeur
De persoonlijke vertegenwoordiger van de vereniging laat zich niet benoemen tot executeur op persoonlijke titel.

Dankbetuigingen 
De vereniging zal alleen dankbetuigingen en attenties aan potentiële erflaters hanteren die van gepaste waarde zijn, wat meestal betekent dat de kosten ervan minimaal moeten zijn.

Vergoeding van testamentkosten
Verenigingen mogen de kosten van testamenten vergoeden, maar mogen daar geen verplichting tot begunstiging van de organisatie tegenover stellen nog inzage in het testament eisen.

Over het optreden als executeur
De vereniging zal alleen optreden als executeur als er voldoende deskundigheid aanwezig c.q. beschikbaar is om dit goed te doen.
De vereniging zal niet optreden als executeur als er conflicterende belangen zijn aangaande de erfenis (bv. in het geval van onterfde kinderen).

Bron
De Code Nalaten is on-line beschikbaar op de website van Nederland Filantropieland.

De problematiek m.b.t. giften en legaten van kwetsbare personen werd ook in een artikel van het Nederlands vaktijdschrift The Fundraisers besproken: 'Als een grote gift problemen geeft'.

______________________________
Suite: sommaires des articles
- Legs/Legaten: Actu (Belgique/België)
- Legs/Legaten: Actu (International/Internationaal)
-
 Centre de Ressources 'Legs' (menu principal)

Prochainesformations2
Auditexpress2
Newsletter2